Nepal - Fuji RAW Photos-11095-Edit - steve fagan

steve fagan

Sadhvis, Female Sadhus at Pashupatinath, Kathmandu, Nepal.
2020,Canadian,Photographer,Friendship,Kathmandu,Lord,Shiva,Nepal,Photography,Trip,Pashupati,Pashupatinath,in,Canada,Shivaratri,Steve,Fagan,Images,Vintage,bond,connection,female,sadhus,friends,love,portrait,portraits,sadhu,sadhvis,shadhu,wall,walled,women
Nepal - Fuji RAW Photos-11095-Edit - steve fagan
Sadhvis, Female Sadhus at Pashupatinath, Kathmandu, Nepal.